Sacred Citadel - Khukuri Shaman Trailer

Check out a trailer for Sacred Citadel spotlighting the Khukuri Shaman.