BlazBlue: Chrono Phantasma Announcement Trailer

Check out this announcement trailer for BlazBlue: Chrono Phantasma.

  • View Comments (0)