Yuf's's Gamespot Rank

Level: 22 (80%)
Rank: Blaster Master
Points: 477323

Yuf's Emblems