XkyTakanuva's's Gamespot Rank

Level: 2 (37%)
Rank: Journeyman
Points: 2100

XkyTakanuva's Emblems