Nasko89g's's Gamespot Rank

Level: 3 (83%)
Rank: Mediator
Points: 8140

Nasko89g's Emblems