Recent topics on Tohoku Daigaku Karei Igaku Kenkyuusho - Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu - Mono Sugoku Nou o Kitaeru

The Internets want to talk about this game with you. If you want to talk to them, start us off!