10

very good

بازی زیبا و بسیار جذابی است که مانند ورژن های سگا و حتی قشنگتر از آن است
مراحل به زیبایی و جذابت بالا طراحی شده اند. ولی در برخی از مراحل بازی اندکی سخت می باشد
بازی زیبا و بسیار جذابی است که مانند ورژن های سگا و حتی قشنگتر از آن است
مراحل به زیبایی و جذابت بالا طراحی شده اند. ولی در برخی از مراحل بازی اندکی سخت می باشد
بازی زیبا و بسیار جذابی است که مانند ورژن های سگا و حتی قشنگتر از آن است
مراحل به زیبایی و جذابت بالا طراحی شده اند. ولی در برخی از مراحل بازی اندکی سخت می باشد

Discussion