valeski2236's's Gamespot Rank

Level: 2 (80%)
Rank: Journeyman
Points: 3400

valeski2236's Emblems