jhotayex's's Gamespot Rank

Level: 3 (20%)
Rank: Mediator
Points: 5015

jhotayex's Emblems