godziv's's Gamespot Rank

Level: 13 (81%)
Rank: Toobin'
Points: 166150

godziv's Emblems