bhaskar655's's Gamespot Rank

Level: 9 (73%)
Rank: Ikari Warrior
Points: 78475

bhaskar655's Emblems