Raskolnikov13's's Gamespot Rank

Level: 4 (99%)
Rank: Paper Boy
Points: 15915

Raskolnikov13's Emblems