Pokenub's's Gamespot Rank

Level: 3 (71%)
Rank: Mediator
Points: 7565

Pokenub's Emblems