NikkolasKing's's Gamespot Rank

Level: 4 (45%)
Rank: Paper Boy
Points: 12115

NikkolasKing's Emblems