Powerpuff Girls: Mojo Jojo A-Go-Go, The / Dexter's Laboratory: D Cheats For Game Boy Advance

 1. Various Dexter's Lab Cheats

  Enter during play

  Code Effect
  LLRR LRLL LRLL RRLL Extra life
  LRRR RLRL RRLL RLRR Faster Dexter
  LRRR RRLL LLRR RRLL Faster enemies
  LRRR RLLL RLLL LLLR Better Damage Resistance
  LLRR RRRR LLRR LLLR Low Gravity
  LRRR LLRR LLLL RLLR More ammo
  LRRR RRRL RLLR RLLL Reversed Controls
  LLRR RLRR RLLR RLLR Slow Enemies
  LLRR RRLR RRLL LLLL Stronger Enemies