User Rating: 7 | Hoshi no Kirby: Yume no Izumi no Monogatari NES